Vị trí tuyển dụng

Địa điểm tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng

 Giao dịch viên

TP. Hà Nội

01/08 – 31/08/2018

 Lập trình viên (.NET)

TP. Hà Nội

01/08 – 31/08/2018

 Nhân viên Chăm sóc khách hàng

TP. Hà Nội

01/08 – 31/08/2018

 Trưởng nhóm Hệ thống CNTT

TP. Hà Nội

01/08 – 31/08/2018